۱۴۰۰/۰۸/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سميه
نام خانوادگي : غلامي
سال تولد : 1364
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : somayeg@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (13)
۱- غلامي س، صبوري ح، شمشاد ش، نديمي س (1400) اثربخشي بازي‌درماني عروسکي بر احساس کهتري دانش‌آموزان داراي لکنت زبان در شهر ساري: يک مطالعه تک آزمودني كودكان استثنايي :-
۲- غلامي س، حسيني م (1400) بازنمايي تجربه زيسته والدين از چگونگي پاسخدهي به سؤاالت ديني فرزندان مقطع ابتدايي مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي 18:99-122
۳- غلامي س، احمدي خانيمني س، حرمتي ح (1399) طراحي الگوي برنامه درسي (آموزش) مهارت‌هاي همدلي در دوره متوسطه و ارزيابي اثربخشي آن مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي 26:311-340
۴- غلامي س، عباس زادگان ن (1399) چالش هاي زندگي اجتماعي نوجوانان با هويت اجتماعي خود به‌عنوان عضوي از کميته امداد پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي 40:75-96
۵- غلامي س، جمعه پور م (1399) تبيين تجارب زيسته زنان سرپرست خانوار از عادت واره هاي اجتماعي تحقيرکننده پژوهش نامه سبک زندگي :-
۶- غلامي س، مشهدي زاده م (1399) اثربخشي آموزش مهارت‌هاي شهروندي مبتني بر رساله حقوق امام سجاد (ع) بر آگاهي از حقوق شهروندي و عمل به آن در دانش‌آموزان متوسطه اول مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي 5:69-94
۷- غلامي س، احمدي س، محمدي ح (1398) تاثير آموزش برنامه سبک زندگي اسلامي بر ميزان آگاهي از مولفه هاي سبک زندگي و تغيير الگوي رفتاري خانواده در زنان سرپرست خانوار. فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده 14:7-26
۸- غلامي س، احمدي س، احمديان ن (1398) شناسايي عوامل مؤثر بر تفاوت نمرات ارزشيابي مستمر و نهايي هماهنگ پايه يازدهم از ديدگاه دبيران و دانش آموزان: مطالعه اي به روش پژوهش آميخته مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي 28:139-170
۹- غلامي س، رشيدفر ف (1398) تأثير کلاس‌هاي UCMAS بر ارتقاي چيرگي شناختي، سرعت پردازش و حافظه فعال کودکان تفكر و كودك 19:195-211
۱۰- غلامي س، ذاکري م، زينلي ف (1398) مطالعه چگونگي نهادينه کردن نمازخواني فرزندان نوجوان توسط والدين: ارائه مدل مطلوب با رهيافت گراندد تئوري مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي 47:7-26
۱۱- غلامي س، واحدي ش، اله دادي م (1398) اعتياد به اينترنت و ارتباط آن با احساس تنهايي هيجاني و اجتماعي در بين دانشجويان: کاربرد تحليل خوشه اي. پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي 35:33-52
۱۲- غلامي س، رضايي پ (1397) شيوه هاي مديريتي رفتار قلدري در کلاس درس تربيت بدني مطالعات روان شناسي ورزشي 25:29-48
13- شاملي , Gholami S, زارع (1399) Nurses in Patterns 90_SCL on based Triads Personality Enneagram the of Comparison A International Journal of Psychology 14:54-80

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-غلامي س، صمدي ولي آباد ا "مقايسه هاي اولويتهاي اقتصادي دانشجويان قبل و بعد از شيوع کرونا " دومين همايش ملي زندگي دانشجويي با تاکيد بر فراغت، تاب آوري و سلامت (1400)
۲-غلامي س، ميلاسي ا "مقايسه نقلب بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه دولتي در آزمونهاي مجازي دوران کرونا " دومين همايش ملي زندگي دانشجويي با تاکيد بر فراغت، تاب آوري و سلامت (1400)
۳-غلامي س، نجاتي جهرمي م، شيرعلي پور اقدم ا "يادگيري معکوس و تاثيرات روانشناختي آن بر دانشجويان در دوران کرونا " اولين کنگره ملي کرونا (1400)
۴-غلامي س، جهان پناه س "مقايسه تنظيم هيجان، تاب آوري و اميدواري بين مادران بچه هاي عقب مانده ذهني و بچه هاي بيش فعال " 7. سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، مشاوره و تعليم و تربيت (1399)
۵-غلامي س، غلامي س "بررسي ديدگاه دانشجويان در خص.ص تجربه امتحانات مجازي در دوران کرونا " اولين کنگره ملي کرونا (1399)
۶-غلامي س "شناسايي عوامل موثر بر تفاوت نمره هاي ارزشيابي حضوري و مجازي: مطالعه اي به روش پديدارشناسي " اولين کنگره ملي کرونا (1399)
۷-غلامي س، طالع زاده لاري ع، نجاتي جهرمي م "بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دوران کرونا " اولين کنگره ملي کرونا (1399)
۸-غلامي س، کيهان پور ه "تبيين تجارب زنان از زمينه هاي شکل گيري توکل و کارکردهاي آن با رويکرد پديدارشناسانه " دومين همايش ملي روانشناسي و سلامت با محوريت سبک زندگي (1399)
۹-غلامي س، مکي زاده ح "مطالعه نگرش والدين و معلمان از حق بازي کردن کودکان " اولين همايش ملي روانشناسي باليني کودک و نوجوان (1399)
۱۰-غلامي س، خوشنود ح "تبيين نقش شبکه هاي مجازي در بروز حسادت زنان با رهيافتي پديدارشناسانه " دومين همايش ملي روانشناسي و سلامت با محوريت سبک زندگي (1399)
۱۱-غلامي س، رحماني فر ز "اثربخشي خوانش قصه هاي داستان راستان بر هوش اخلاقي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي " کنفرانس بين المللي دين، معنويت و کيفيت زندگي (1398)
۱۲-غلامي س، کيهان پور ه "پيشبيني باورهاي خرافي بر اساس پنج عامل شخصيت در دانشجويان پيام نور خاش " سومين همايش ملي روانشناسي، تعليم و تربيت و سبک زندگي (1398)
۱۳-غلامي س "مقايسه پيوند با مدرسه بين دانش آموزان با اختلالات درونزا و برونزا و دانش آموزان عادي " دومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، مشاوره و تعليم و تربيت (1397)

چاپ کتاب
۱-غلامي س، حرمتي ح "راهنماي آموزش عملي مهارت همدلي " چاپ اول (1400) رشد فرهنگ تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
مباحث اساسي در روانشناسي ۲
آمار توصيفي
روانشناسي تحولي ۱
روانشناسي تحولي ۲
متون روانشناسي به انگليسي۱
متون روانشناسي به انگليسي ۲
روانشناسي تجربي
روانشناسي تربيتي
آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث ۱
آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث ۲
مباني راهنمايي و مشاوره
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
فنون مشاوره و روان درماني
شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار
ناتوانايي هاي يادگيري
روانشناسي جنسيت

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)