۱۴۰۰/۰۸/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فاطمه
نام خانوادگي : مويدي
سال تولد : 1361
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي کامپيوتر
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : fmoayyedi@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- حسيني ز، مويدي ف، دشتي س (1398) ارزيابي و پيش بيني تاثير امواج پارازيتها و استفاده از موبايل در مادران باردار بر ميزان آب دور جنين بر مبناي الگوريتمهاي داده کاوي مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکي 6:243-254
2- Poorahmad S, Moayedi F, Rasoli S, Khalili H (2019) Comparison of four variable selection methods to determine the important variables in predicting the prognosis of traumatic brain injury patients by support vector machine Journal of Research in Medical Sciences 24:1-6
3- Ashraf A, Vasaghi A, Moayedi F, Farahangiz (2018) Correlation between paravertebral muscle fat infiltration in magnetic resonance imaging and lumbar canal stenosis Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61:440-440

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دشتي س، مويدي ف، پيروزنيا ز، نيرومند مرادي نژاد ف "مهاجرت ماشين هاي مجازي در رايانش ابري با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي بازار بورس با راهبرد کاهش مصرف انرژي " سومين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي (1400)
۲-مويدي ف، نظامي آ "تشخيص سرطان با استفاده از تغييرات dna بر مبناي الگوريتمهاي يادگيري عميق " کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي (1400)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني کامپيوتر و برنامه نويسي
رياضيات گسسته
برنامه سازي پيشرفته
کارگاه برنامه نويسي پيشرفته
ساختمان هاي داده
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
روش پژوهش و ارائه
هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره
پايگاه داده ها
مباني هوش محاسباتي
کارگاه مباني کامپيوتر و برنامه نويسي
مباني و کاربردهاي هوش مصنوعي
برنامه نويسي کامپيوتر

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)