۱۴۰۰/۰۸/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عبدالکريم
نام خانوادگي : افروزه
سال تولد : 1354
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : عمومي-پايه
دانشکده : عمومي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : afroozeh155@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (28)
۱- افروزه ع (1400) توليدليزر‌هاي اپتيکي با استفاده از ميکرو‌رينگ‌هاي تشديد‌کننده جهت نانوجراحي قرنيه چشم ليزر در پزشكي 18:11-16
۲- افروزه ع (1400) مروري بر ديدگاه هاي جديد در مورد فن آوري سلولهاي سوختي تبديل انرژي :-
۳- افروزه ع (1400) توليد فرکانس‌هاي تراهرتز با استفاده ازميکرورينگ‌هاي تشديدکننده براي تصويربرداري پزشکي ليزر در پزشكي 18:7-13
۴- افروزه ع (1400) توليد پالس‌هاي اپتيکي تک چرخه‌اي و دوگانة باند فراپهن‌ با استفاده از پالس‌هاي الکتريکي مربعي و ‏گوسي Iranian Journal of Physics Research$پژوهش فيزيك ايران 21:189-196
۵- افروزه ع (1400) نقش گرتينگ وتنظيم الکترو اپتيکي سوييچ هاي نوري با ولتاژدهي به لايه گرافن در افزايش پهناي باند مهندسي برق و الكترونيك ايران 3:-
۶- افروزه ع (1399) بررسي عملکرد پيل هاي سوختي اکسيد جامد و نقش نانو تکنولوژي در ساخت آن تبديل انرژي 7:29-47
7- Afroozeh A (2021) Numerical and Analytical Modeling of Plasmonic Filter with High Q-Factor Based on "Nanostructured Resonator". Plasmonics :-
8- Afroozeh A (2021) Highly Sensitive FBG-Based Sensor for Temperature Measurement Operating in Optical Fiber Plasmonics 0:0-0
9- Afroozeh A (2021) Analysis of Optical Modulator Based on Silicon Waveguide using FDTD Silicon 0:0-0
10- Afroozeh A (2021) Dependence of linear and non-linear optical properties to sp3 domains level and edges length in graphene-based nanomaterials Optik 226:165903-0
11- Alizadeh A, Mosalanezhad F, Afroozeh A, Akbari E, بونتات (2019) Support vector regression and neural networks analytical models for gas sensor based on molybdenum disulfide Microsystem Technologies 25:115-119
12- Akbari E, Moradi R, Afroozeh A, Alizadeh A, نيلاشي (2019) A new approach for prediction of graphene based ISFET using regression tree and neural network Superlattices and Microstructures 130:241-248
13- Afroozeh A, اکبري , يوپاپين (2019) Recent Advance in Gas Sensing by Using Two-Dimensional Transition Metal Disulfides Materials Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 14:1225-1229
14- Afroozeh A, يوپاپين (2019) Characteristics of Graphene and Carbon Nanotubes Field Effect Transistors in NH3 Gas Sensor Letters 17:873-876
15- Afroozeh A (2018) Linear and nonlinear behavior in single-ring resonators Journal of Theoretical and Applied Physics 12:71-78
16- اکبري , مصلي نژاد , آريان نژاد , يوپاپين , Afroozeh A (2018) Quality factor investigation by using trapezoidal subwavelength grating waveguide micro-ring resonator based on graphene Results in Physics 10:304-307
17- اکبري , جهان بين , Afroozeh A, صادق اميري , يوپاپين (2018) Support Vector Regression (SVR) Prediction for Molybdenum Disulfide Gas Sensor Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 13:1610-1614
18- اکبري , جهان بين , Afroozeh A, يوپاپين , بونتات (2018) Brief review of monolayer molybdenum disulfide application in gas sensor Condensed Matter 545:510-518
19- اکبري , Afroozeh A, زينلي نزاد , صادق اميري (2017) Analytical Investigation for MoS2 Field Effect Transistor-Based Gas Sensor Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics :-
20- Afroozeh A, پورمند (2017) Telepathic Communication Generation using Nano Fiber Ring Journal Of Optoelectronical Nanostructures 4:41-50
21- Afroozeh A (2017) Optical Signal Time Delay Generation Based on Micro Ring Resonators for Quantum Non Demolition Detection Journal of Advanced Physics 6:524-528
22- Akbari E, بونتات , نيلاشي , Afroozeh A, فرهنگ , زينلي نزاد (2016) ISVR modeling of an interferon gamma (IFN-g) biosensor based on graphene Analytical Methods 8:-
23- Afroozeh A (2013) THz frequency generation using Gaussian pulse for medical applications Optik 124:416-419
24- Afroozeh A (2013) Simulation Of Soliton Amplification In Micro Ring Resonator For Optical Communication Jurnal Teknologi 0:0-0
25- Afroozeh A (2013) FAST LIGHT GENERATION USING GaAlAs/GaAs WAVEGUIDE Jurnal Teknologi 57:0-0
26- Afroozeh A (2013) Determination Of Fwhm For Solition Trapping Jurnal Teknologi 0:0-0
27- Afroozeh A (2011) High-terahertz-frequency carrier generation by optical pulse for radio-over-fiber applications Optical Engineering :-
28- Afroozeh A (2011) Multi Soliton Generation for Enhance Optical Communication Applied Mechanics and Materials 83:136-140

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-برزگرلوکوهي پ، اغنيائي م، افروزه ع "کاربرد فرکانس و امواج راديويي در تکنولوژي شناساگر فرکانس راديويي " هفتمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق (1399)
۲-سليماني شيري ر، بريزي م، افروزه ع "بررسي نقش نانو سلولهاي خورشيدي در ذخيره سازي و انتقال انرزي " هفتمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق (1399)
۳-کرمي مهر م، افروزه ع "ذوب فلزات در کوره هاي القايي با استفاده از جريان القايي گردابي " هفتمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق (1399)
۴-صباحي مقدم ف، افروزه ع "بررسي وضعيت هارمونيک هاي توليدي لامپ هاي کم مصرف " هفتمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق (1399)
۵-افروزه ع، احمدزاده م "بررسي تاثيرات نانو نيکل اکسايد /گرافن در حذف رنگهاي الي " چهارمين همايش ملي علوم و فناوري نانو (1398)
۶-زارعي ن، افروزه ع "روش هاي جلوگيري از هک کردن وب سايت ها و نرم افزارها ي تحت وب " چهارمين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين (1397)
7-Afroozeh A "Control of Optical Pulse using A-Si:H and GaAlAs/GaAs Waveguides " Laser Physics 2019 International Conference (2019)
8-Afroozeh A "Power Pulse Generation by Optical Soliton Using Optical Fiber Ring " 6th International Congress on Technology Engineering (2018)
9-Afroozeh A "Finesse Improvements of Light Pulses within Nano Optical Fiber " دومين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو دانشگاه تهران (1400)
10-Afroozeh A, Yazdanpanah R "Optical Soliton Amplification Using Nano Fiber Ring " دومين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو دانشگاه تهران (1400)
11-Afroozeh A "Improvement of Signal Security Using Optical Fiber " دومين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو دانشگاه تهران (1400)
12-Afroozeh A "SECURED OPTICAL SIGNAL GENERATION USING OPTICAL FIBER " دومين کنفرانس ملي زير ساخت انرزي (1397)

چاپ کتاب
1-Afroozeh A "Spectroscopic Properties of Nd:YAG Laser and Its Performance " چاپ اول (2018) Nova Science Publishers Nova Science Publishers
2-Afroozeh A "Integrated Micro-Ring Photonics: Principles and Applications as Slow Light Devices, Soliton Generation and Optical Transmission " چاپ اول (2019) CRC Press London

اختراعات و اكتشافات
۱-افروزه ع "ليوان هوشمند جهت کنترل نوشيدن اب "
۲-افروزه ع "سيستم ايمني کامپيوتر "
۳-افروزه ع "ليوان هوشمند براي بيماران کليوي "
۴-افروزه ع "عصاي با کفشک ضد لغزندگي "
۵-افروزه ع "کفش اعلام سرقت "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيک
روش پژوهش و ارائه
الکترومغناطيس
فيزيک ۱
فيزيک ۲
آزمايشگاه فيزيک ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)